זוגות: כניסה | הרשמה חינם
ספקים: כניסה | הרשמה חינם
פעילות אחרונה בפורום
מתחתנים באוירה קסומה בגן האירועים אמדו12:45
מעלים את האירוע שלכם שלב
באמדו - גן האירועים בשרון - מומלץ ביותר !

הנה האתר ליצירת קשר :
www.amado.co.il
סקר השבוע
לגור ביחד לפני החתונה או אחרי החתונה?
 • לפני,צריך להתרגל.
 • אחרי,קודם כל נסיים עם החתונה.
 • תלוי.
 • לא כל כך משנה לי.
תקנון אתר נישאים
 • מבוא
  1. תקנון זה מפרט את תנאי השימוש באתר נישאים (להלן "האתר").
  2. התקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
  3. במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  4. כל פעילות כלשהי באתר תהיה כפופה לתקנון ולהוראותיו.
  5. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו בטרם כל שימוש באתר.
  6. הגולש באתר חזקה עליו כי קרא הבין והסכים לתנאי השימוש באתר ומקבלם ומתחייב לפעול על פיהם וכן מצהיר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
  7. אתר זה וכל תוכנו מוגנים תחת זכויות יוצרים.
  8. גולשים רשאים להירשם לאתר ע"י שם משתמש אחד בלבד!
  9. האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לשנות את הוראות תקנון זה, כולו או חלק ממנו, מעת לעת ללא שום צורך במתן הודעה מראש. הוראות התקנון המתוקן יחייבו את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.
 • מידע ותכנים באתר
  1. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לבדוק את התוכן המועלה לאתר על ידי הגולשים וכן לעשות כל פעולה על מנת להסיר כל תוכן מכל סיבה שהיא לרבות תוכן שעשוי לפגוע באחרים.
  2. משתמש אשר יפרסם ו/או יקשר ו/או יציג את תכני האתר בכל דרך שהיא, יהיה אחראי באופן מלא לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם לאתר נישאים ו/או מי מטעמו כתוצאה מכך.
  3. משתמש או ספק שירות אשר יעלה או ימסור כל תוכן לאתר נישאים יקבל על עצמו את מלוא האחריות על התוכן והתוצאות אשר ייגרמו כתוצאה מפרסום תוכן זה ומתחייב שהינו הבעלים החוקי של התוכן ושאינו מזיק,בעל אופי מיני בוטה ,מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות, מכיל קוד ו/או יישום מחשב הכולל נגיף-מחשב (וירוס) ו/או יישומים מזיקים אחרים מכל סוג שהוא, ו/או כל תוכן אחר אשר יכול לפגוע באופן ישיר או עקיף ברגשות הציבור ו/או בכל צד שלישי אחר ו/או כל תוכן אחר אשר פרסומו אסור לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
  4. כל העלאת תוכן ע"י המשתמשים באתר מהווה הסכמה מלאה למתן רישיון ורשות שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום, מהמשתמש לאתר נישאים ו/או מי מטעמו לעשות כל שימוש בתוכן שהועלה ללא צורך בקבלת שום אישור נוסף מהמשתמש, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלשהי כלפיהם בנושא זה.
  5. האתר לא יישא באחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם לתוכן אשר הועלה ע"י המשתמשים, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בעניין זה.
  6. המידע והתכנים הנמצאים באתר אינם מהווים תחליף להתייעצות עם בעל מקצוע, אלא נועדו על מנת לספק אינפורמציה בלבד, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק אשר עלול להיגרם מהסתמכות במידע והתכנים באתר, ולכל המשתמש באתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו.
  7. האתר לא יישא בכל אחריות על הקישורים אשר מופיעים באתר ו/או במקרה שישנם קישורים באתר אשר אינם תקינים ו/או יובילו לאתר שאינו פעיל.
  8. אתר נישאים שומר על זכותו לתביעת פיצוי ממפרסם התכנים ו/או בעליו של המחשב אשר ממנו הועלו התכנים בכל מקרה בו האתר ו/או מי מטעמו נתבע על ידי צד ג' כתוצאה מהעלאת תכנים אלו.
  9. אתר נישאים לא יישא בכל אחריות לגבי אמינות ו/או תקינות ו/או תוקף התכנים אשר מקורם במשתמשי האתר ו/או המפרסמים באתר.
 • סעדים בגין הפרת תנאים
  1. החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר החברה אם לא תעמוד במי מתנאי הסכם זה.
  2. האתר רשאי למנוע ממשתמש להשתמש באתר לזמן מוגבל או ללא הגבלת זמן בכפוף לשיקול דעתו הבלעדית ו/או באם הופר אחד או יותר מתנאי תקנון זה.
  3. במידה ומשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או באם הופר אחד או יותר מתנאי תקנון זה או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה רשאי האתר לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש ללא צורך בהודעה מוקדמת.
  4. משתמש אשר יורחק מהאתר כתוצאה ממעשה או מחדל שהקימו עילה לכך, לא יהיה רשאי לחזור ולהשתמש באתר גם תחת שם משתמש אחר.
  5. המשתמש מתחייב לפצות את האתר בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות:
   • חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים.
   • כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים.
   • כל תביעה, נזק, הפסד, דרישה, שכ"ט עו"ד ו/או כל הוצאה אחרת עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 • קניין רוחני וזכויות יוצרים
  1. האתר נישאים, כולו ו/או חלקיו, לרבות האפליקציות,העיצוב הגרפי, מבנה האתר, קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא והמידע הכלולים בו הינם ויהיו בכל עת קניינה הבלעדי של בעלי האתר למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים לצד שלישי. חל איסור מוחלט על העתקה, שכפול, צילום, תרגום, שחזור, הקלטה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת האתר נישאים בכתב.
  2. למשתמשים באתר ו/או בשירות אין זכות לעשות שינוי כלשהו במידע, בתוכנה ובשאר הפריטים הנמצאים באתר, אלא אם קיבלו מהאתר נישאים אישור מפורש בכתב לעשות כן.
  3. אין לצטט ו/או לאזכר ו/או להעתיק חלקית או באופן מלא כל מידע או נתון או תוכן כל שהוא מתוך האתר ו/או השירות, בכל מקום אחר, דיגיטלי או לא דיגיטלי ללא אישור מהאתר נישאים בכתב.
  4. כל פגיעה בזכויות הקנייניות של האתר נישאים מהווה עילה להליכים משפטיים נגד הפוגע.
 • מדיניות פרטיות ואבטחת מידע
  1. ההרשמה לאתר מהווה הסכם מלא להיכלל ברשימת משתמשי האתר ,ולשמירת פרטיהם במאגרי הנתונים שלו.
  2. בעת ההרשמה לאתר מתחייב המשתמש כי כל הפרטים שמסר בעת ההרשמה הינם נכונים, אמינים ותקינים.li
  3. יובהר כי למרות שהאתר עושה כל שביכולתו על מנת לאבטח את המידע האישי של משתמשי האתר, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישור שייגרם למשתמשי האתר כתוצאה משימוש לא מורשה בפרטיהם האישיים על ידי גורם לא מורשה, למעט במקרים של שימוש מכוון בזדון על ידי עובדי החברה.
  4. על המשתמש באתר לשמור בסודיות על פרטי ההתחברות שברשותו. האתר לא יישא כל אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש שלא ברשותו. עם זאת אין להשתמש בפרטי התחברות של משתמשים אחרים.
  5. האתר יהיה רשאי לשנות ו/או להסיר כל מידע אשר נמסר על ידי המשתמש בעת ההרשמה לפי שיקול דעתו בלבד וללא צורך במתן הסבר.
  6. האתר נישאים ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי על כל מידע אשר הוסר או שונה ו/או כל נזק אחר אשר עלול להיגרם למידע של המשתמש ולא תהיה למשתמש ו/או מי מטעמו כל טענה הקשורה לנושא זה.
  7. ההרשמה לאתר מהווה הסכמה מלאה מהמשתמש להיכלל ברשימת התפוצה של האתר ולא תהא לו ו/או מי מטעמו כל טענה בגין קבלת כל עדכון ו/או תוכן פרסומי ו/או כל תוכן אחר מהאתר נישאים. במידה והמשתמש יהיה מעוניין להסיר את שמו וכתובתו מרשימת התפוצה, יוכל ליצור עם האתר קשר בכל עת ובכפוף לשעות הפעילות דרך הטלפון: 03-9336868 או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: support@nisaim.co.il בצירוף שמו וכתובת דואר האלקטרוני שלו וצוות האתר ישתדל להסירו מרשימה זו בהקדם האפשרי.
  8. בעת ההרשמה לאתר נישאים המשתמש מאשר לאתר לעשות כל שימוש המותר על פי דין במידע אשר מסר בכל עת ובכל זמן, לרבות שימוש במידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר לצורך שיפור האתר, שירותיו ותכניו ולא תהא למשתמש ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר.
  9. האתר לא יעביר פרטים אישיים של משתמש לכל צד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
   • אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים / ספקים.
   • אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
   • אם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם האתר.
   • אם התקבל בידי האתר נישאים צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש.
 • הגבלת אחריות
  1. אם קיימים קישורים (Hyperlinks) או כל דבר אחר באתר נישאים אשר מקורם בצד שלישי , האתר נישאים לא ישא באחריות על תוכנם ו/או המידע המתפרסם בהם ולא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בהם.
  2. האתר נישאים אינו נושא באחריות כלשהי לגבי תיאור השירותים ו/או הפירסומים אשר נמסרו על ידי בעלי העסקים המופיעים באתר. האחריות תחול על בעלי העסקים בלבד.
  3. האתר נישאים מהווה אך ורק כ"במה" להצגת שירותיהם של הספקים המופיעים באתר, לכן האחריות הבלעדית לאספקת השירותים מוטלת על הספקים באופן בלעדי ואין האתר נישאים נושא אחריות על השירותים הנמכרים בו.
  4. האתר נישאים איננו צד בהסכם בין הספקים למשתמשים. השימוש באתר נישאים מעיד כי עובדה זו ידועה להם וכי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה כנגד האתר נישאים ו/או מי מטעמו.
  5. יובהר כי קליטת הנתונים מתבצעת ברשת האינטרנט וייתכנו בעיות קליטת נתונים של משתמשים באתר שאינן קשורות לאתר ואינו נושא כל אחריות על תקלות שיגרמו כתוצאה מכך ולמשתמש לא יהיו כל טענות ו/או תלונות כלפיו בעניין זה.
  6. האתר נישאים לא ישא באחריות כלשהי לכל מקרה שבו כל פעולה של משתמש באתר לא התקבלה, מכל סיבה שהיא.
  7. האתר נישאים מתחייב לעשות כל שביכולתו לשמור על פעילות תקינה באתר ובפעולות הנעשות בו, עם זאת האתר נישאים אינו מתחייב שהפעילות באתר לא תשובש, במקרה של תקלות כלשהן.
  8. המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות בשימוש באתר ובשירות ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר נישאים ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין האתר נישאים , איכות האתר, תקלות ו/או השירות, מגבלותיהם ויכולותיהם.
  9. בשום מקרה לא יהיה האתר נישאים ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו אחראי על כל מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות האתר נישאים.
  10. האתר נישאים בשום מקרה לא יישא באחריות על כל נזק שייגרם בנוגע לאספקת השירותים של בעלי העסק המופיעים באתר ו/או במקרה שהשירותים שסופקו לא היו תקינים.
  11. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להסיר שירותים מהאתר ו/או לשנות את מראה האתר ותכניו וללא צורך במתן הודעה מראש למשתמשי האתר.
  12. יובהר כי החברה אינה יכולה להתחייב שלא ייגרמו תקלות, הפסקות, כשלים, נזקים, קלקולים או כל דבר אחר אשר עלול לפגוע בפעילותו התקינה של האתר.עם זאת לא יהיה האתר ו/או מי מטעמו אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו עקב כך.
 • הצטרפות לאתר נישאים כספק שירות
  1. הצטרפותך לאתר כספק שירות מהווה הסכמה מלאה לכל תנאיו של תקנון זה, לכן מומלץ לקרוא את תקנון זה בעיון רב לפני ההצטרפות לאתר כספק שירות.
  2. הינך מאשר בזאת כי כל הפרטים אשר מסרת בעת הצטרפותך לאתר כספק שירות הינם מדויקים, נכונים ועדכניים. עם זאת, בעת מסירת הפרטים הללו הינך מקבל על עצמך את מלוא האחריות על כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מפרסום פרטים אלו, והינך מתחייב לשפות את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל הוצאה כספית שנגרמה עקב כך.
  3. הינך מסכים כי כל הזכויות הקנייניות בכל התכנים (לרבות תכנים גרפיים) שנעשו עבורך ע"י האתר נישאים ו/או מי מטעמו שייכות לאתר נישאים בלבד, עם זאת יהיה האתר נישאים רשאי להשתמש בתכנים אלו גם לצרכים אחרים לפי שיקול דעתו הבלעדית ללא צורך במתן הודעה מראש ולא תהא לך כל טענה בנושא זה, אלא אם צויין אחרת ע"י האתר ו/או מי מטעמו בכתב.
 • מבצע הצטרפות חינם לנישאים (להלן "המבצע")
  1. המבצע אינו מוגבל בזמן.
  2. למרות האמור לעיל, האתר ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות המלאה להפסיק את המבצע ו/או לשנות את תקופתו מעת לעת, ללא צורך בהודעה מראש והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
  3. האתר שומר לעצמו את הזכות לדחות בקשות הצטרפות לאתר בחינם לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסבר על כך.
  4. האתר ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות המלאה להסיר כל תוכן של לקוח אשר הצטרף לאתר בחינם באמצעות מבצע זה, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש ו/או הסבר על כך. והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
  5. לצורך ההבהרה, תוכן של לקוח - כל תוכן אשר מקורו בלקוח, לרבות: חדשות, מבצעים, תמונות, מיניסייט וכו'.
  6. מובהר בזאת כי כל בעל עסק רשאי להצטרף לאתר באמצעות המבצע פעם אחת בלבד בכפוף לתנאי השימוש באתר.
 • סמכות שיפוט וכלליים
  1. ע"י שימוש באתר נישאים מסכים המשתמש כי בכל עניין של תלונה ומחלוקת יהיה בית המשפט המוסמך בית המשפט בפתח תקווה בלבד ולא שום בית משפט אחר מלבדו.
  2. כל האמור בתקנון זה אינו ממצה את זכויות האתר נישאים או מי מטעמו ואינו גורע מזכות כלשהי העומדת לו על פי כל דין.
  3. האתר נישאים יפעל בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו, לרבות פניה לרשויות השלטון ו/או מוסדות השיפוט, על מנת למנוע ביצוע מעשים או פעולות האסורים עפ"י כל דין, ע"י המשתמשים.
  4. במידה והינך מאמין שתוכן כלשהו באתר נישאים פוגע בזכויות קנייניות ו/או בזכויות יוצרים ו/או בשם הטוב ו/או בכל זכות או חובה אחרים, לרבות מידע הפוגע בפרטיותו של אדם, ובכלל זה של המשתמש, יש להודיע על כך לאתר בדואר אלקטרוני שכתובתו support@nisaim.co.il , עם קבלת ההודעה תיבדק תוכנה ובמידה ויימצא, על-פי ראות עיני האתר נישאים ו/או בעליו ו/או מפעיליו, כי קיימות ראיות מספיקות לעוולה ו/או פגיעה בזכות כלשהי ו/או ביצוע עבירה, יוסר המידע הפוגע נשוא הפנייה מן האתר נישאים לאלתר.